NHL salary cap set at $75 million for 2017-18 season

NHL salary cap set at $75 million for 2017-18 season.